Переглянути питання

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)

«Освітній менеджмент»

 1. Поняття і класифікація організацій.Формальні й неформальні організації.
 2. Характеристики організацій. Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок. Організація й зовнішнє середовище.
 3. Моделі організацій як об’єктів управління.
 4. Організація як система. Виробничий профіль (місія) організації. Особливості освітніх організацій.
 5. Сутність менеджменту як діяльності. Школи та теорії менеджменту.
 6. Основні визначення понять «менеджмент», «управління», «керівництво».
 7. Управління як наука. Мета та рівні управління.
 8. Основні характеристики педагогічної системи. Освітній заклад як соціально-педагогічна система. Типи закладів освіти.
 9. Організаційна структура закладу освіти.
 10. Організаційна культура, організаційні цінності, філософія та місії закладу освіти.
 11. Організаційна структура внутрішньошкільного управління.
 12. Причини і характер формалізму в педагогічних системах і в управлінні ними.
 13. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти.
 14. Оцінка виконання структурними підрозділами та окремими працівниками колективного договору. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку.
 15. Роль атестації у визначенні відповідності працівника посаді, методи її проведення. Оцінка виконання посадових обов’язків.
 16. Штатний розклад закладу освіти, реєстрація та розрахунок показників кадрових переміщень співробітників. Ситуаційні фактори комплектування штатів.
 17. Облік та оцінка ефективності використання фонду робочого часу, продуктивності праці, результативності кадрової роботи.
 18. Види і критерії оцінювання результатів діяльності персоналу.
 19. Аналіз результатів оцінювання діяльності персоналу та їх застосування з метою поліпшення діяльності закладу освіти. Методика індивідуальних співбесід.
 20. Вимоги, щодо професійного розвитку співробітників, як складова ефективності оцінювання діяльності персоналу.
 21. Атестація педагогічних кадрів на діагностичній основі. Сутність, принципи та умови атестації педагогічного працівника. Види та вимоги до атестації педагогічного працівника.
 22. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання як наслідок атестації та вимоги до їх встановлення.
 23. Атестаційні комісії та вимоги до них.
 24. Сутність та класифікація управлінських рішень. Етапи вироблення раціональних рішень. Вимоги до управлінського рішення.
 25. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень.
 26. Організаційно-педагогічна діяльність керівника закладу освіти. Принципи організаційно-педагогічної діяльності керівника закладу освіти.
 27. Особистість менеджера освіти. Посадові вимоги до керівника закладу освіти.
 28. Функціональні обов’язки директора закладу загальної середньої освіти. Розподіл обов’язків між керівниками закладу освіти.
 29. Характеристика автократичного стилю управління.
 30. Характеристика демократичного стилю управління.
 31. Характеристика ліберального стилю управління.
 32. Причини і види конфліктів у педагогічних колективах, алгоритм їх вирішення.
 33. Забезпечення координації робіт між структурними підрозділами. Розробка посадових інструкцій.
 34. Проведення координаційних заходів за участю керівництва. Наради, засідання, збори, зустрічі як ефективні способи вирішення управлінських завдань.
 35. Організація роботи педагогічної ради закладу загальної середньої освіти. Алгоритм підготовки та проведення педради.
 36. Сутність та функції методичної роботи в закладах освіти.. Форми організації методичної роботи.
 37. Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. Принципи планування. Система планування у закладах освіти.
 38. Процедура складання і затвердження планів. Сутність та процедура складання програми діяльності закладу освіти. Формування перспективних та річних планів роботи закладу освіти.
 39. Освітня програма. Базовий навчальний план – основа планування освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти. Планування розкладу навчальних занять.
 40. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, сутність рейтингової системи оцінки знань, умінь, навичок учнів. Кваліметрична інтерпретація рівня досягнень на основі елементного аналізу перевірочних робіт.
 41. Оцінювання діяльності вчителів (самооцінка діяльності). Визначення пріоритетів діяльності кожного вчителя. Орієнтація управлінської діяльності на пріоритети кожного вчителя.
 42. Сутність, принципи, методи і форми стратегічного менеджменту.
 43. Визначення місії, стратегічної мети та завдань розвитку керованого об’єкта.
 44. Особливості поточного спрямування процесів на досягнення кінцевих результатів в умовах стратегічного менеджменту.
 45. Поняття системи освіти. Структура освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. Поняття про види освіти, форми здобуття освіти.
 46. Види і напрями навчальної, навчально-виховної діяльності закладу освіти.
 47. Види і напрями вдосконалення роботи і соціально-економічного розвитку закладу освіти.
 48. Поняття стратегії розвитку. Підходи до розробки стратегії розвитку закладу освіти.
 49. Типологія стратегії розвитку закладу освіти. Фактори, що впливають на стратегію розвитку закладу освіти. Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей закладу освіти.
 50. Сильні і слабкі сторони закладу освіти, можливості та загрози. Стратегічні проблеми закладу освіти.
 51. Управління організацією для успішної реалізації стратегії. Стратегічне лідерство.
 52. Основи реалізації стратегії. Головні завдання реалізації стратегії. Управління реалізацією стратегії.
 53. Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією, як фактор створення ефективного закладу освіти.
 54. Кваліметричний підхід у поточному спрямуванні розвитку освітніх систем на досягнення стратегічної мети.
 55. Розробка факторно-критеріальних моделей діяльності учасників освітнього процесу. Алгоритм розробки. Визначення факторів, критеріїв, вагомості, показників, результуючої оцінки.
 56. Аналіз базової моделі кваліметричного стандарту діяльності закладу освіти або керівника закладу. Адаптація базової моделі.
 57. Виділення основних напрямів діяльності суб’єкта управління, визначення критеріїв оцінки кожного напряму. Визначення значущості напрямів і критеріїв діяльності методом експертної оцінки (метод Дельфі).
 58. Інституційний дизайн. Нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення.
 59. Освітній моніторинг як ефективна форма функціонування системи інформаційного забезпечення управління. Типи і види моніторингу.
 60. Технологія здійснення освітнього моніторингу. Здійснення моніторингових процедур шляхом самоаналізу та саморегулювання (самомоніторинг).
 61. Інституційний аудит. Інституційна акредитація – оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти.
 62. Моніторинг якості освіти. Внутрішній моніторинг якості освіти (освітньої діяльності). Зовнішній моніторинг якості освіти.
 63. Громадська акредитація закладу освіти. Оцінювання закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти.
 64. Технологія фасилітації як стиль управління. Фасилітація групових обговорень.
 65. Партисипативне управління як сучасний ефективний метод менеджменту. Демократизація, участь працівників в управлінні закладом.
 66. Сутність адаптивного управління. Місце адаптивного управління серед інших видів і типів управління.

Завантажити питання можна за посиланням.