Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

 1. Из опыта творческого применения идей А.С. Макаренко и  В.А. Сухомлинского по формированию школьного коллектива, организации ученического самоуправления //Тезисы докладов областной научно-практической конференции «Проблемы формирования всесторонне развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и  практике работы современной школы». – Кировоград: ОИУУ, 1983. – С.10-11.
 2. Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи //Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». – Міністерство народної освіти УРСР. – 1988. – С. 254-256.
 3. Комп’ютеризація в системі управлінської діяльності директора школи (Тези). Всеукраїнська конференція: Актуальні проблеми управління учасною школою. – Київ. –  1994.
 4. Нові інформаційні технології в загальноосвітній школі: науково-практичний аспект //Методичний вісник. № 12. – Кіровоград: ОІУВ, 1996. – С.84-89.
 5. Використання персональних комп’ютерів у початковій школі як компонент гуманізації технології навчання //Тези міжвузівської наукової конференції з проблеми інформатизації освіти. – КДПУ. – 1997.
 6. Шкільна  газета як фактор розвитку учнівського самоврядування //«Освітянське слово». Вересень. – 1997.
 7. Втілення нових інформаційних технологій в практику роботи школи //Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». – ХДПУ. – 1997.
 8. Інформаційні технології в школі //Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні (II книга). Науково-педагогічне видання до 80-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського. –  АПН України. – 1998. – С. 27-36.
 9. Все про накази //Методичний  посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності».  № 1. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 24 с.
 10. Вчитель-користувач IBM PС //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 2. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 52 с.
 11. Нові  інформаційні технології в управлінському процесі //Методичний  посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 3. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 56 с.
 12. Нові  інформаційні технології в навчально-виховному процесі //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 4. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 104 с.
 13. Світ очима дітей (фрагменти освітнього проекту) //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». Видання до 80-річчя з дня народження Василя Сухомлинського. № 5. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 38с.
 14. Боротьба за демократизацію школи наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в Україні //Науково-методичний журнал Інституту історії  України НАН України «Історія в школі». № 9. – 1998. – С. 10-13.
 15. Нові інформаційні технології освіти – у практику роботи школи // «Директор школи». № 13. –  1998.
 16. Інформатика та інформаційні технології у школі //Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України «Комп’ютер у школі та сім’ї». № 2. – 1998. – С. 5-9.
 17. Інформатизація навчально-виховного процесу в системі демократизації освіти // «Директор школи». № 33. –  1998.
 18. Шкільна  газета як фактор розвитку учнівського самоврядування //Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України «Комп’ютер у школі та сім’ї». № 1. – 1998. – С. 36-37.
 19. Школа: наука, майстерність і мистецтво //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 6. – Кіровоград: ОІУВ, 1999. – 80 с.
 20. Боротьба за демократизацію школи наприкінці ХІХ – поч. ХХ сторіччя в Україні / «Історія України». №43. – 1999. – С. 5-6.
 21. Інформаційно-технологічні нововведення і демократизація навчально-виховного процесу в школі //Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». № 17. Збірник наукових праць КДПУ. – 1999. – С. 129-134.
 22. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського в реалізації технологічних нововведень у роботі сучасної школи //Матеріали науково-практичної конференції «Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох» та V Всеукраїнських педагогічних читаннях /За загальною редакцією академіка АПН України О.Я. Савченко. –  МОН України. – 1999. – С. 113-115.
 23. Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі //Науково-методичний журнал АПН  України «Шлях освіти». № 3. – 1999. – С. 36-38.
 24. Інформаційно-технологічні нововведення та гуманізація навчально-виховного процесу в школі //«Інформатика». № 17-18. – 1999. – С. 1-2.
 25. Інформаційно-технологічні нововведення та гуманізація навчально-виховного процесу в школі //«Інформатика». № 21-24. – 1999. – С. 1-2.
 26. Інтернет-технологія як чинник організації самоосвіти педагогічних працівників //«Інформатика». № 37. – 1999. –  С. 1-2.
 27. Освіта директора школи та Internet: проблеми, практика, перспективи //«Директор школи». № 65. – 1999. – С. 10.
 28. Освіта директора школи: проблеми, практика, досвід (доповідь) //Матеріали обласної науково-практичної конференції «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи». – Травень. – 1999.
 29. Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства //Тези звітної наукової конференції Державної академії керівних кадрів освіти. Київ. – Квітень. – 1999.
 30. Освіта педагогічних кадрів: проблеми, практика, перспективи //«Директор школи». № 18. – 1999. – С. 10.
 31. Із досвіду роботи експериментальної науково-методичної лабораторії  інформаційних технологій ОІУВ на базі школи № 22  м. Кіровограда //«Директор школи». № 3. – 1999. – С. 3.
 32. Сучасні підходи до організації методичної роботи //Тези Всеукраїнської конференції з питань організації методичної роботи з педагогічними кадрами. –  Жовтень. 2000.
 33. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем //Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». № 21. Збірник наукових праць КДПУ. – 2000. – С. 81-83.
 34. Інформаційно-технологічна розбудова освіти і підвищення кваліфікації педагогічних працівників //«Освітянське слово». Жовтень. – 2000.
 35. Використання комп’ютера  в управлінні школою //«Освітянське слово». Червень. – 2000.
 36. До нової школи інформаційної доби //«Освітянське слово». Листопад. –  2000.
 37. Сучасні інформаційні технології в навчально-виховному процесі та управлінні школи //Методичний вісник «Інноваційний пошук в освітньому просторі Кіровоградщини». № 28. – Кіровоград: ОІУВ, 2000. – С.84-89.
 38. Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці: Монографія. – Кіровоград: КДПУ, 2001. – 234 с.
 39. Інтернет-технологія як фактор підвищення кваліфікації  вчителів //Науково-методичний журнал АПН України «Шлях освіти». № 1. – 2001. – С.37-39.
 40. Перспективи розвитку самоврядування в українській школі //Методичний журнал «Столична освіта». – 2001. – Випуск 6.
 41. Перспективи розвитку самоврядування в українській школі //Методичний журнал «Позакласний час». № 122. – 2001. – С. 4-11.
 42. Шкільна комп’ютерна газета //«Завуч». № 14. –  Травень. – 2002.
 43. Лекційно-практична система навчання в освітній діяльності вчителя //Тези доповідей обласної науково-практичної конференції. – Березень. 2003.
 44. Роль лабораторії нових інформаційних технологій освіти у самовдосконаленні вчителя //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 16. – Кіровоград: Управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації. 2003. – 106 с.
 45. Журнал-записник директора школи //Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 10. – Кіровоград: Управління освіти та  науки Кіровоградської облдержадміністрації. 2003. – 106 с.
 46. Концепція профільного та професійного навчання в старшій школі: умови реалізації //Тези доповідей обласної науково-практичної конференції. – Листопад. – 2004.
 47. Використання віртуального центру навчання у закладах освіти //Науково-методичний журнал «Педагогічна думка». № 3-4. – 2005. – С. 70-71.
 48. Випуск шкільної газети – маленьке свято //«Освітянське слово». Лютий. – 2006.
 49. Інтернет-технологія як чинник підвищення кваліфікації директорів //«Освітянське слово». Червень. – 2006.
 50. Педагогічна виставка як звіт за творчі здобутки //«Освітянське слово». Березень. – 2006.
 51. Діалог навколо інноваційних досягнень //«Освітянське слово». Листопад. – 2006.
 52. Шкільна газета «Alma Mater» – фактор  розвитку учнівського самоврядування //«Освітянське слово». Грудень. – 2007.
 53. Інтернет-технологія як чинник підвищення кваліфікації вчителів //Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1. – 2007. – С.51-53.
 54. Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах // Збірник матер. ІІІ обласних Хмурівських методичних читань, 23-24.01.2007 р. – Кіровоград: Видавництво КОІППО. – 2007. – С. 27–32.
 55. Розвиток сучасної школи в умовах інформаційного суспільства //Науково-методичний посібник: «Технологія фахової майстерності». – Кіровоград: Видавництво КОІППО. № 3. – 2008. – С. 38-42.
 56. Пропозиції, перспективи, новинки //«Освітянське слово». Березень. – 2008.
 57. Архітектоніка управлінської культури директора школи //«Освітянське слово». Серпень. –  2008.
 58. Управлінська культура директора школи: аксіологічний аспект //Науково-методичний  журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (5-6). – 2008. – С.172-175.
 59. Управлінська культура директора школи //Матеріали ІІІ Міжнародних й XV Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський  у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи». МОН України. – 2008. – С. 14.
 60. Актуальні аспекти підвищення кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в контексті соціально-економічних вимог //Науково-методичний  журнал «Педагогічний вісник». № 4 (8). – 2008. – С. 14-18.
 61. Проблема політехнічного навчання і поєднання загальної середньої освіти з оволодінням виробничою спеціальністю //Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (9-10). – 2009. – С.53-58.
 62. Ключові домінанти управлінської культури   керівника загальноосвітнього навчального закладу //Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». № 87. Збірник наукових праць КДПУ. – 2009. – С.126-131.
 63. Звіти про участь у ІІ Міжнародному форумі лідерів освіти та у Всеукраїнській виставці-презентації «Інноватика в освіті України-2009». Web-сторінка на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського: www. koippo.kr.ua
 64. Час дбати про школу та директора //«Освітянське слово». Листопад. –  2009.
 65. Найпріоритетніша галузь –  освіта //«Вечірня  газета». Грудень . № 51. –  2009.
 66. Вимоги до сучасного уроку //Методичний посібник  для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 18. –  Кіровоград: КОІППО, 2009. – 24 с.
 67. Типологія уроків //Методичний посібник  для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 19. –  Кіровоград: КОІППО, 2009. – 34 с.
 68. Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя: ретроспективний контент-аналіз //Науково-методичний  журнал «Педагогічний вісник».  № 1-2 (13-14). – 2010. – С. 23-30.
 69. Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості особистості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи //Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник».  № 3-4 (15-16). – 2010. – С. 31-36.
 70. Проблеми розвитку обдарованості особистості дитини: психолого-педагогічні засади //Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». № 91. Збірник наукових праць КДПУ. – 2010. – С.163-168.
 71. Шкільний музей став гордістю поколінь //«Освітянське слово». Травень. –  2010.
 72. Звіт про участь у II Всеукраїнському форумі молодіжної преси та XIII Національному конкурсі шкільних газет. Web - сторінка на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського: www. koippo.kr.ua
 73. Шкільна, активна, креативна //«Освітянське слово». – Липень. – 2010.
 74. Створення ефективної системи запобігання злочинам серед неповнолітніх – надійне забезпечення зниження рівня злочинності // Наукове видання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». –  Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС.– 2010. – С. 42-44.
 75. Концептуальні засади розвитку учнівського самоврядування в контексті здійснення громадянського виховання учнівської молоді //Наукові записки. Серія: «Педагогіка і психологія». №32. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2010. – С.169-173.
 76. Розвиток дидактичних ідей В.О.Сухомлинського в сучасній освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2010.
 77. Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя // Науково- методичний журнал «Основи здоров'я». №1(1). – Харків: Видавництво «Основа». – 2011. – С. 5-10.
 78. Пізнавальна діяльність як основа розвитку особистості учня // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 93. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2011. – С. 111-115.
 79. Відвертий друг і співрозмовник //«Освітянське слово». – Березень. – 2011.
 80. Роль органів місцевої влади, громадських організацій та навчальних закладів у попередженні злочинності неповнолітніх // Наукове видання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. – 2011. – С. 157-158.
 81. Архітектоніка управлінської культури директора школи в контексті соціально-економічних вимог// Науково-методичний журнал «Управління школою». № 22-24(322-324). – Харків: Видавництво «Основа». – 2011. – С. 15-19.
 82. Сутність та зміст моделювання в управлінні загальною середньою освітою: національний та світовий досвід// Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 101. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2011. – С. 196-208.
 83. Систематизований збірник матеріалів авторського методичного семінару-практикуму за темою: «Технологія вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя» // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 20. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 56 с.
 84. Методичні рекомендації щодо реалізації науково-методичної проблеми школи: «Вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня» // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 21. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 56 с.
 85. Збірник матеріалів для учасників авторського методичного семінару-практикуму за темою: «Технологія вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя» та методичні рекомендації щодо опанування вчителем основ інформаційно-комунікаційних технологій // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 22. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 64с.
 86. Аксіологічні аспекти моделювання в управлінні освітою (на прикладі національного та європейського досвіду) // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4 (15-16). – 2011. – С. 9-14.
 87. Імідж сучасної школи як фактор впливу традицій громадянського суспільства на розвиток ціннісних орієнтацій учнів. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». – Кіровоград: Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2011.
 88. Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 103. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2012. – С. 190-199.
 89. Роль учнівського самоврядування в процесі розвитку соціальних якостей старшокласників // Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України: «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». – Випуск 16. Книга 1. – 2012. – С. 216-222.
 90. Учень – викладач – комп’ютер. Інновації якісної освіти / «Освітянське слово». Жовтень. – 2012.
 91. Управлінська діяльність директора школи: навчально-виховний аспект // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. Сухомлинського та сучасній освітній практиці». – Кіровоград: Інститут проблем виховання НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2012.
 92. Альманах «Антологія педагогічних думок». (Частина І) // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 23. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2012. – 84 с.
 93. Альманах «Антологія педагогічних думок». (Частина ІІ) // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 24. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2012. – 96 с.
 94. Інноватика в сучасній освіті / «Вечірня газета». Листопад. № 45. – 2012.
 95. Аксіологічні аспекти компетенізації освіти // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1 (25). – 2013. – С. 11-16.
 96. Акмеологічні аспекти компетенізації освіти // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 122. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2013. – С. 241-252.
 97. Система роботи з обдарованими учнями в загальноосвітній школі // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 4 (28). – 2013. – С. 34-38.
 98. Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 123. Том I. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2013. – С. 239-243.
 99. Портфоліо директора школи: самоосвітній контент // Інформаційно-методичний посібник. Серія: «Азбука управлінської діяльності». Випуск 25. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2013. – 204с.
 100. Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», Крим. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2013. – С. 91-96.
 101. Акмеологічні аспекти розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи // Науково-методичний журнал НАПН України «Освіта та розвиток обдарованої особистості».– К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. № 2. – 2012.
 102. Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В.О. Сухомлинського // Збірник науково-методичних статей «Педагогічний процес: теорія і практика». – Випуск 1 (2). – Кіровоград: ЦМСПС. – 2013. – С. 109-113.
 103. Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент // Збірник науково-методичних статей науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста» ». – Випуск 1 (2). – Кіровоград: ЦМСПС. – 2014. – С. 109-113.
 104. Проектування освітнього середовища загальноосвітнього закладу щодо створення оптимальної системи роботи з обдарованими дітьми // Збірник науково-методичних статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня». НАПН України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2014. – С. 197-203.
 105. Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 131. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2014. – С. 139-144.
 106. Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1 (33). – 2015. – С. 18-22
 107. Використання сучасних технологій в управлінській діяльності керівниками навчальних закладів // Тези Інтернет-конференції: «Шляхи ефективного впровадження новітніх освітніх технологій у навчальних закладах». – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2016. – С. 17.
 108. Формування кваліфікованого фахівця в контексті оцінювання його професійної компетентності // Збірник статей науково-практичної інтернет-конференції: «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі». – Кіровоград: ЦМСПС. – 2016. – С. 16-20.
 109. Реалізація особистісно орієнтованого навчання та виховання в контексті наукової спадщини Г. Костюка // Тези Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції:«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти». – Кіровоградський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – 2016. – С. 32.

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua