Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Міжнародний банк розвитку та реконструкцій).

Система трудового виховання учнівської молоді

Запрошую ознайомитися зі статтею «Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка» у журналі «Педагогічний вісник» №1 (33), 2015 рік.

Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь

У статті аналізуються науково-теоретичні аспекти формування в учнів загальнонавчальних умінь на засадах компетентнісного підходу.

В статье анализируются научно-теоретические аспекты формирования в учащихся общеучебных умений на основе компетентносного подхода.

Ключові слова: навчально-виховний процес, навчально-пізнавальна діяльність, самостійна пізнавальна діяльність, загальнонавчальні уміння, компетентнісний підхід.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються глибокі соціальні та економічні перетворення. Особливо актуальним сьогодні стає освіта людини, яка на основі набутих знань, буде здатною усвідомлювати своє місце в соціально-економічних процесах. Проблема включення учня в активну навчально-пізнавальну діяльність залишається однією з найважливіших проблем сучасної дидактики.

Реалізація синергетичного підходу в системі патріотичного виховання учнівства

У статті на основі аналізу наукової літератури обґрунтовується доцільність використання синергетики як методології у системі патріотичного виховання учнівства.

Ключові слова: синергетика, система, підхід, патріотичне виховання, учнівство.

В статье на основе анализа научной литературы обосновывается целесообразность использования синергетики как методологии в патриотическом воспитании ученичества.

Ключевые слова: синергетика, система, подход, патриотическое воспитание, ученичество.

Naboka Borys. Implementation of synergetic approach in the system of patriotic education

In the article on the basis of analysis of scientific literature is grounded expedience of the use of synergetics as methodologies in patriotic education of pupils.

Key words: synergetics, system, approach, patriotic education, pupilage.

Постановка проблеми. Розвиток науки продукується появою нових фактів та явищ. Для їх акумуляції та інтерпретації потрібні науково обґрунтовані методи дослідження, які залежать від сукупності теоретичних принципів – методології. Методологію як систему принципів і способів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності [9, с. 14].

Акмеологічні аспекти компетенізації освіти

Компетентнісний підхід становить ключову інноваційну ідеєю сучасної освіти. Для конструювання мети і змісту освіти, стандартів, програм і підручників – визначальним є розуміння компетентності як спроби специфічного укрупнення та конфігурації планованих результатів навчального процесу.

Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема

Укази Президента України [7], Державна Національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» [4], та інші нормативно-правові та нормативно-методичні акти, що регламентують діяльність системи середньої освіти в Україні, спрямовані на всебічний розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь та навичок за інтересами, допрофесійної підготовки та професійного самовизначення, підготовку їх до соціально-громадської діяльності.

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефони

(0522) 27-45-30
(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua

Як Ви дізналися про блог директора?

від колеги - 14.5%
з сайту школи - 53.6%
з сайту управління освіти - 2.7%
від методиста ЦМСПС - 0.9%
зі шкільної газети - 5.5%
з пошукової системи - 9.1%
інше - 13.6%
Голосування по цьому опитуванню закінчилося

Якою має бути доля міських (районних) управлінь чи відділів освіти у новій системі управління освітою?

Вони мають бути ліквідовані взагалі - 13.4%
Вони мають залишитися з тими функціями, що є сьогодні - 12.4%
Вони мають залишитися як органи нагляду та контролю - 21.6%
Вони мають залишитися, але виконувати лише сервісні функції - 52.6%

Як часто Ви відвідуєте шкільний сайт?

Кожного дня - 47.5%
Декілька разів на тиждень - 24.2%
Один раз на тиждень - 6.1%
Декілька разів на місяць - 9.1%
Планую відвідувати систематично - 13.1%