Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

Розвиток особистості дитини в контексті формування та самореалізації ключових компетентностей

Development of child's personality in the context of formation and self-realization of key competences

У статті аналізуються науково-теоретичні аспекти розвитку особистості дитини в контексті формування та самореалізації ключових компетентностей. Досліджується проблема включення дитини в активну навчальну діяльність.

В статье анализируются научно-теоретические аспекты развития личности ребенка в контексте формирования и самореализации ключевых компетентностей. Исследуется проблема включения ребенка в активную учебную деяльность.

In the article the scientific and theoretical aspects of development of a child in the context of formation and self-realization of key competences are analyzed. The problem of including a child in active school activities is investigated.

Ключові слова: реформування освіти, освітній процес, компетентність, ключові компетентності, пізнавальна діяльність, результати навчання, уміння.

Key words: reform of education, educational process, competence, key competences, cognitive activity, learning outcomes, skills

Постановка проблеми. Законом України «Про освіту» встановлено, що метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності [1].

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній особистості для успішної життєдіяльності.

Система трудового виховання учнівської молоді

Запрошую ознайомитися зі статтею «Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка» у журналі «Педагогічний вісник» №1 (33), 2015 рік.

Реалізація синергетичного підходу в системі патріотичного виховання учнівства

У статті на основі аналізу наукової літератури обґрунтовується доцільність використання синергетики як методології у системі патріотичного виховання учнівства.

Ключові слова: синергетика, система, підхід, патріотичне виховання, учнівство.

В статье на основе анализа научной литературы обосновывается целесообразность использования синергетики как методологии в патриотическом воспитании ученичества.

Ключевые слова: синергетика, система, подход, патриотическое воспитание, ученичество.

Naboka Borys. Implementation of synergetic approach in the system of patriotic education

In the article on the basis of analysis of scientific literature is grounded expedience of the use of synergetics as methodologies in patriotic education of pupils.

Key words: synergetics, system, approach, patriotic education, pupilage.

Постановка проблеми. Розвиток науки продукується появою нових фактів та явищ. Для їх акумуляції та інтерпретації потрібні науково обґрунтовані методи дослідження, які залежать від сукупності теоретичних принципів – методології. Методологію як систему принципів і способів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності [9, с. 14].

Акмеологічні аспекти компетенізації освіти

Компетентнісний підхід становить ключову інноваційну ідеєю сучасної освіти. Для конструювання мети і змісту освіти, стандартів, програм і підручників – визначальним є розуміння компетентності як спроби специфічного укрупнення та конфігурації планованих результатів навчального процесу.

Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема

Укази Президента України [7], Державна Національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» [4], та інші нормативно-правові та нормативно-методичні акти, що регламентують діяльність системи середньої освіти в Україні, спрямовані на всебічний розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь та навичок за інтересами, допрофесійної підготовки та професійного самовизначення, підготовку їх до соціально-громадської діяльності.

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua